2020-2021 Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Hakkında Öğrencilerimize Duyuru

COVID-19 salgını nedeniyle küresel ölçekte yaşanmakta olan olağanüstü durum çerçevesinde, Üniversitemizin temel önceliği, öğrencilerimizin ve akademik-idari personelimizin sağlık ve güvenliğini ön planda tutarak eğitim-öğretim faaliyetlerini kesintiye uğratmadan devam ettirmektir.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başta olmak üzere ilgili üst kurumların önerileri doğrultusunda uygulanacak faaliyetler ve alınacak tedbirler, Üniversitemiz bünyesinde kurulan YTÜ COVID-19 Bilim Kurulu tarafından etkin ve dinamik bir şekilde değerlendirilmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son veriler dikkate alındığında, COVID-19 salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin devam ettiği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla, şehir içi ve/veya şehir dışı ulaşım araçlarında, yurtlarda ve dersliklerde toplu halde bulunmanın bulaş riskini arttıracağı göz önünde bulundurularak Üniversitemiz Senatosunca 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında,

1) Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programları ve Yabancı Diller Yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesine,

2) Uzaktan öğretim faaliyetlerinin senkron (eş zamanlı) ve ders programlarında belirtilen saatlerde yapılmasına,

3) Bazı lisans ve lisansüstü derslerinin eş zamanlı olarak hem uzaktan hem de yüz yüze yapılabilmesine imkân sağlanmasına; bu kapsamda Fakültelerin/Enstitülerin gerekli düzenlemeleri yapmasına,

4) Lisan ve Lisansüstü programlarında uygulamalı öğretim yapılması gereken durumlarda (uzaktan öğretim imkânı da verilerek) ders/proje/tez çalışmalarının yüz yüze gerçekleştirilebilmesine,

5) Öğretim elemanlarının uzaktan öğretim ile verdiği derslerin kayıt altına alınmasına ve öğrencilerin bu dersleri tekrar izleyebilmelerinin sağlanmasına,

6) Öğrencinin ders programında çakışma görülmesi durumunda, alttan alınan ve çakışan en fazla iki dersin seçilebilmesine imkân tanınmasına; alttan alınan ders için devam mecburiyetinin aranmamasına,

7) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi not ağırlığının % 60, yarıyıl sonu not ağırlığının %40 olarak uygulanmasına;

   a) %60’lık dilim içinde yarıyıl içi not değerlendirmesi için bir (1) vize sınavı yapılmasının zorunlu ve yeterli olmasına (tek bir vize sınavıyla yarıyıl içi notunun belirlenebilmesine);

   b) Zorunlu vize sınavına ek olarak, başka bir ölçme değerlendirme yöntemine ihtiyaç duyulup duyulmadığına öğretim elemanı tarafından ilgili dersin tasarımı çerçevesinde karar verilmesine;

   c) %60’lık dilim içinde, yarıyıl içi not değerlendirmesi için gerekli görüldüğü takdirde ek olarak uygulanabilecek ölçme değerlendirme yöntemi türünün (ödev, proje, sınav, seminer, sunum, eskiz, rapor vb.) ağırlığının ne olacağının öğretim elemanı tarafından belirlenmesine,

8) Kampüsümüzün öğrencilerimizin kullanımına açık olmasına; derslikler, kütüphane, laboratuvarlar, bilgisayar ve internet altyapısının kontrollü bir şekilde kullanılmasına ve kampüslere girişlerde HES kodu kontrolünün sağlanmasına,

9) Kampüsümüzde pandemi süreciyle ilgili tüm önlemlerin YTÜ COVID-19 Bilim Kurulu tarafından oluşturulan Eylem Planına göre alınmasına ve tüm öğrencilerimizin bu plana uymasının zorunlu olmasına,

10) “YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Diğer Hükümler Madde 35 (8) (Ek: RG-10/6/2020-31151) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” Hükmü gereğince tez aşamasında olan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, 08.03.2021 ile 22.04.2021 tarihleri arasında kayıtlı oldukları Enstitülere başvuru yapmaları şartı ile azami öğrenim sürelerine 1 (bir) dönem ek süre verilebilmesine,

11) Öğretim elemanları ile çevrimiçi görüşme saatlerine ek olarak, Fakülte Dekanlığı ile Bölüm Başkanlığı koordinasyonunda gerekli tedbirler alınarak öğrencilerin ilgili öğretim elemanlarıyla önceden iletişime geçerek yüz yüze görüşebilmelerine de olanak sağlanmasına,

12) Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılmasına,

13) Burada alınan tüm kararların, pandemi sürecinin değişen parametrelerine ve/veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve devletin diğer üst makamlarının alacağı bağlayıcı kararlara göre değişebilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Ailesi olarak en kısa zamanda kampüslerimizde yüz yüze görüşmek dileğiyle.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

Tüm Duyurular